Tilbake

 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK, NTRHL, I ÅRSMØTE 18. APRIL I SØRKJOSEN PÅ BJØRKLIGÅRDEN 

 

 

 

ÅRSMØTE I NORD-TROMS HISTORIELAG

 

Sørkjosen 18.april 2009

 

Til stede: Pål Fredriksen, Carl Johan Bentsen, Terje Hildonen, Irgen Kristiansen, Kari Digre, Margareth Vangen, Ruth Seljeskog, Asbjørn Fredriksen, Margrethe Bentsen, Åsbjørg Hammersvoll, Frid K Fenes

 

 

 

ÅPNING OG KONSTITUERING

 

Ingen merknader til innkallingen

 

Møteleder: Forslag Pål Fredriksen

Sekretær: Frid K Fenes

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

 

 

ÅRSMELDING 2008 FOR LAGET

 

Årsmeldingen ble lagt fram og gått gjennom.

 

Kommentarer: Kulturminnedagen var spesielt vellykket.

Aktivitetsplanen:

Gravminneregistrering er gjort i i Nordreisa, men hva med de andre kirkegårdene?

Kulturminneregistrering er i gang. Viktig å ta vare på enkeltpersoners historie. Dette haster før folk går bort.

Medlemmer av NTHL oppfordres til å ta vare på registrering fra sin kommune.

 

Det er nå 64 medlemmer i NTHL.

 

Vedtak: Årsmelding enstemmig godkjent med ovennevnte kommentarer.

 

 

 

ÅRSMELDING  2008 FOR ÅRBOKA

 

Årsmeldingen er ikke lagt fram.

 

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt for å godkjenne årsmeldingen. Kopi sendes DM Consult.

 

 

REGNSKAP FOR ÅRBOKA

 

Regnskapet for Årboka lagt fram på møtet ved Ruth Seljeskog, DM Consult.

Regnskapet gjelder Årboka 2007.

 

Kommentarer:

Mindre annonsesalg i Årboka for 2008.    

Bankbeholdning pr i 31.12.08: 204546,-. Salg årbøker. 142.268.-

Regnskapet er revidert og godkjent.

 

God økonomi i Årboka pr. i dag. Forholdsvis grei distribusjon av Årboka i 2008.

 

Vedtak: Regnskap for Årboka er enstemmig godkjent.

 

 

REGNSKAP FOR LAGET 2008

 

Regnskapet lagt fram for årsmøtet ved kasserer Terje Hildonen.

 

Kommentarer: NTHL betaler kontingent til Landslaget for Lokalhistorie. Det er viktig å være medlem her slik at laget får informasjon om nasjonale saker.

Styret kan søke Årbokkomiteen om å få disponere Årbokas midler til spesielle arrangement

 

 

Vedtak: Regnskapet for 2008 er enstemmig godkjent.

 

 

KONTINGENT 2010

 

Styret legger fram forslag på at kontingenten beholdes.  kr. 150.-, inkl. Årboka.

 

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

 

 

AKTIVITETSPLAN  2009.

 

Kulturminneåret 2009 - Kulturminnedagen 2009.

Det er søkt midler v/ NTK om et samarbeid mellom NTHL, NTKystlag og NTMR. Dette er et opplegg rundt Fiskarbondens stue v/ Å Hammersborg. Utstilling av bilder, vandring, gjenstander. Tema er vann. Styrene samarbeider videre om dette opplegget.

 

Større opplegg med reise/ foredrag på Nordkalotten må arbeides langsiktig med.

 

Det er lettere å få deltakere til dagsturer. Dette pga pris / planlegging.

 

Dagstur til Nordreisa Nasjonalpark er en mulighet.

Samarbeid med NTRM er også noe som kan fremme historieinteressen i Nord-Troms.

 

Informasjon ut til medlemmene bør prioriteres i 2009.

 

Forslag: Årsmøtet gir fullmakt til styret å videreføre arbeidet med aktivitetsplanen.

 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

BUDSJETT

 

Styret har ikke satt opp budsjettforslag for 2009.

 

 

 

VEDTEKTENE

 

Revisjon av vedtektene skulle opp på årsmøtet i 2008, men ble utsatt til 2009.

 

Det er ikke kommet forslag på endringer i vedtektene.

 

Forslag: Årsmøtet gir fullmakt til styret å se på vedtektene og komme med forslag på ev. endringer. Disse sendes ut til de tilstedeværende på årsmøtet for ev. kommentarer.

 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

 

VALG

 

Valgkomiteen har kommet med forslag til nytt styre

 

Forslag leder: Gjenvalg Carl Johan Bentsen, velges for 1 år.

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Forslag kasserer: Gjenvalg Terje Hildonen, velges for 2 år

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Styremedlem / sekretær:  Gjenvalg Frid K Fenes, velges for 2 år

 

Forslag satt fram på årsmøtet: Reidar Breivik.

 

Vedtak:  Reidar Breivik valgt for 2 år

 

Vararepresentanter velges for 1. år.

Gjenvalg for  Helge Guttormsen, Margareth Vangen, Rolf M Hansen, Oddvar Ørnebakk, Jan Isaksen. Frid K Fenes

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

 

ÅRBOKA


Styrets forslag:

Redaktør: Reidun Mellem  velges for 1år

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Redaksjonskomite:

Sigrun Johansen, Gudbrand Brustrøm, Rolf M Hansen, Pål Fredriksen, CJ Bentsen, Oddvar Ørnebakk

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

 

Revisor:

Valgnemdas forslag: Per Larsen, 1 år

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Valgnemd for 1 år:

Oddvar Ørnebakk, leder

Elbjørg Breivik

Asbjørn Fredriksen

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Møtet hevet kl. 13.45

 

 

 

Kari Digre (sign)                    Asbjørn Fredriksen (sign)                    Frid K Fenes

                                                                                                                      ref

 

 

 

 

 

Etter årsmøtet holdt Arvid Petterson foredrag knyttet til sin bok ”Fortiet fortid, Tragedien Norge aldri forsto”. Tema var  tvangsevakuering og overvintring i Nord-Troms og Finnmark 1944-1945.

Til foredraget møtte 28 tilhørere.

 

Før årsmøtet orienterte leder NTHL om møte i Kulturhuset, Olderdalen tirsdag 21.04.09

Tema er: Krigsseilerne. Film. Kåseri ved Helge Solvang.

Arr. Ytre Kåfjord Pensjonistforening

 

 

 

 

 

Årsmøtet 2009