Foto: CJ Bentsen                                                 

        

Disse bildene er hentet fra: "Tidsvandring gjennom et kystkulturskap, Tarreneset, Arnøya"

 

 

Tilbake

 

 

 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK, NTRHL, I ÅRSMØTE LØRDAG 20. MARS 2010

 I OLDERDALEN PÅ KULTURSENTERET

 

 

Frammøtt:  CJ Bentsen, Pål Fredriksen, Eldbjørg Breivik, Elsa Kløvnes, Oddvar Ørnebakk, Margrete Bentsen, Tor Oldervoll, Reidar Breivik.

 

Sak      1/10                 Åpning ved leder CJ Bentsen.

 

Sak      2/10                 Valg av møteleder og sekretær:

                                    Forslag:  Pål Fredriksen, møteleder.  Valgt.

                                    Forslag:  Reidar Breivik, møtesekr.  Valgt.

 

Sak      3/10                 Merknader til innkallinga:  Ingen merknader.

 

Sak      4/10                Årsmelding 2009, laget:

                                   Kommentarer til årsmeldinga:  Man konstaterer lav aktivitet i tida somer  gått, dette pga leders sjukdom.     

                                   Møtet uttrykte glede over hans gjenvunne helse.  Ønsker samarbeid  med de lokale historielagene – om  

                                   aktiviteter omkring ulike aktiviteter. Slik som Galgo, Spildra, innvandringshistorie mv.

                                   Årboka besitter økonomiske ressurser som kan kanaliseres til lagetsaktiviteter.  

                                   Med de ovennevnte kommentarer ble meldinga enst. godkjent.        

 

Sak       5/10               Årsmelding 2009, Årboka: 

I redaktørens fravær ble meldinga lest av møteleder.  Meldinga ble enst. godkjent.  

 

Sak       6/10               Årsregnskap NTRHL, 2009:  Regnskapet lagt fram av nestleder dakasserer ikke var til stede. 

                                   Regnskapet enst. godkjent.  

 

Sak       7/10               Årsregnskap Årboka:  Lagt fram av leder for DM-Consult, Tor Oldervoll. 

                                   Kommentar:  Kjempemessig godt resultat!  Vi er heldig som har DM-Consult til å drifte Årboka.  

                                   Annonsesalget har blitt noe tregere.  Ønskelig at annonseprisene økes med minst 10%.

                                   Med disse kommentarer ble Årbokregnskapet enst. godkjent.

                                   

Sak       8/10               Kontingent 2011:  Kontingenten forblir kr 150,-.  Enst.

 

Sak       9/10               Aktivitetsplan 2010:  Styret får fullmakt til å behandle  aktivitetsplanen på første styremøte. 

                                   Oddvar Ørnebakksliste til grunn.  Markering av jubileet av Årboka.  Enst.

 

Sak      10/10               Budsjett:  Styret får fullmakt til å behandle og framsette  budsjettforslaget for 2010.  Enst.

 

 

Sak      11/10               Valg: 

                                    Leder av valgkomiteen, Oddvar Ørnebakk, la fram følgende:  Det foreslåes gjenvalg på alle poster. 

                                    Enstemmig gjenvalg på alle tillitsvalgte. 

                                    (Redaksjonsmedlem Sigrun Johansen, Kvænangen, ønsket ikke å være med mer i Årbokkomiteen. Nytt 

                                    medlem fra Kvænangen er ikke valgt. Styret bes om å finne et nytt medlem)

 

                                    Dette er tillitsvalgtrekka for laget og Årboka:

leder CJ Bentsen,

nestleder Pål Fredriksen,

kasserer Terje Hildonen,

sekretær Reidar Breivik

styremedlemmer:  Irgen Kristiansen, Nina Giæver, og Anne Dalheim

 

Varamedlemmer til styret:  Helge Guttormsen, Frid Fenes, Oddvar Ørnebakk, Rolf Magne Hansen, Margareth Vangen og Jan Isaksen.

 

                                   Årbokkomite:  Reidun Mellem (redaktør), Gudbrand Brustrøm,

Oddvar Ørnebakk, Rolf Magne Hansen, Pål Fredriksen, CJ Bentsen + en representant for Kvænangen.

                                  

                                   Revisor:  Per Larsen.

 

                                   Valgkomite:  Oddvar Ørnebakk (leder), Eldbjørg Breivik, Asbjørn Fredriksen.

 

Sak      12/10              Underskrivere av protokollen:  Eldbjørg Breivik/s/, Elsa

                                   Kløvnes /s/, Margrete Bentsen /s/

 

 

                                   Rett avskrift:  CJ Bentsen, leder NTRHL

 

 

 

                                                                          

Etter årsmøtet holdt 1. amanuensis Gørill Nilsen et interessant foredrag om ”utvinning av olje i jernalderen” (Hellegroper)

 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT, NORD-TROMS HISTORIELAG, 2009

 

Etter årsmøtet 18. april i fjor, på Bjørklygården, har disse hatt tillitsverv i NTRHL: 

Leder:              CJ Bentsen. 

Nestleder:        Pål  Fredriksen. 

Kasserer:         Terje Hildonen. 

Sekretær:         Reidar Breivik. 

Styremedlemmer:  Nina Giæver, Anne Dalheim, Irgen Kristiansen.

 

Varamedlemmer:  Helge Guttormsen, Margareth Vangen,  Rolf M Hansen, Oddvar Ørnebakk, Jan Isaksen, Frid K. Fenes.

 

Årbokkomite: 

Reidun Mellem ble valgt til redaktør. 

Sigrun Johansen, Gudbrand Brustrøm, Rolf M. Hansen, Pål Fredriksen, CJ Bentsen, Oddvar Ørnebakk.

 

Revisor:           Per Larsen.

Valgkomite:  Oddvar Ørnebakk, Asbjørn Fredriksen, Elbjørg  Breivik.  OØ er leder.

 

 

Medlemmer i laget:  60.

 

Det har dessverre vært en lav aktivitet i 2009.  Dette pga leders sjukdom.  Det ble holdt et styremøte i januar for å planlegge årsmøtet. 

Til dette årsmøtet var Arvid Petterson invitert for å holde foredrag om tvangsevakueringa basert på hans bok: "Fortiet fortid"

Det møtte opp 12 medlemmer på årsmøtet, 32 deltok på foredraget.

 

 Det skjedde ikke så mye før Kulturminnedagen 13. september (Kulturminneåret 2009).  Laget meldte før 15. juni sin interesse for et arrangement, og det ble holdt i samarbeid med Kystlaget Lyra i Fiskarbondens stue i Bakkeby.  Pål og Terje deltok fra styret.  Det viste seg at Kystlaget fikk kr 10.000,- til arrangementet, gitt av  Kulturminnefondet.  Beløpet skal deles med NTRHL, vi får kr 5.000,-.

 

Da Årbok for 2009 ble presentert var noen fra redaksjonen, redaktøren og styreleder v/museet til stede på en pressekonferanse for å presentere boka.

 

9194 Lauksletta, 080310

 

CJ Bentsen, leder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet 2010