Oddvar Ørnebakk fikk blomster

 

    

Jan M Johannesen holdt foredrag for en lydhør forsamling.

        

Tilbake

 

 

 

Årsmøte i Nord-Troms Historielag

Lørdag 16.03.13, Kultursenteret i Kåfjord

Til Stede: 14 medlemmer

 

 

Sak 1 Åpning ved leder Pål Fredriksen

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling

           Godkjent enst.

 

Sak 3 Godkjenning av saksliste

          Godkjent enst.

 

Sak 4 Konstituering

           Valg av møteleder: Pål Fredriksen foreslått—Enstemmig valgt.

           Valg av sekretær: Frid Fenes foreslått—Enstemmig valgt.

           Valg av 2 til å skrive under protokoll.

           Sigurd Krognes og Reidun Mellem valgt enstemmig.

 

Sak 5 Årsmelding for 2012

           Gjennomgått ved/leder Pål Fredriksen

a)      1  aktivitet uteglemt. Miljekalas på Arnøya i februar 2012. 30-40  deltakere. Ernst Isaksen holdt foredrag om fiskeriene i regionen på 1800 tallet. (omtalt på hjemmesida)

 Sagt i debatt:

-Kom fram ønske om at L.H.Hansen skal fortsette foredraget som blei holdt i Olderdalen (« Å vokse opp i Lyngen på 1950/60 tallet»)

-Det er ei utfordring å markedsføre hjemmesida.

-Antall medlemmer bør komme fram i årsmeldinga. 

-Ønske om oppfordring på hjemmesida til lesere om å melde seg som medlemmer.

-Ønske om samordning av aktiviteter mellom historielagene/kystlaget i regionen.

-Slektsforskning

 

Noen momenter kommet fram under sak 5, vurderes under sak 9.

Årsmeldinga med tilføyelse( a) er enstemmig godkjent

 

Sak 6  Årsmelding og regnskap for Årboka 2012

            Gjennomgått ved leder Pål Fredriksen

           Av et opplag på 2500 er 1641 reg.solgt(DM –Consult )

           Spørsmål stilt angående rutiner v/distribusjon

           Noe diskusjon om tema, hvem og hva velges av tema

Årsmeldinga for Årboka tas til etterretning.

           Årsregnskap fra 0.11|.2011-31.12.2012. for Årboka for Nord-Troms.

           Reg. av Årboka som et eget selskap drøftes av styret i Nthl.

           Krav om at regnskapet følger kalenderåret.

           Det vises til vedtektene for Nord-Troms Historielag.

           Det foreslås vurdering av annonsepriser og prisen på Årboka.

Årsregnskapet for Årboka 2012 tas til etterretning.

 

Sak 7 Regnskap for laget 2012

           Revisor gir honnør til Terje Hildonen for måten regnskapet er ført på.

           Regnskapet for 2012 er enst. Godkjent.

 

Sak 8 Kontingent til laget

           Styret har lagt fram et forslag på at kontigenten for 2014 heves til kr.200.

           Enstemmig vedtatt.

 

Sak 9 Aktiviteter for 2013

                Forslag kommet opp under sak 5

               - Hver kommune kommer med innspill til styret underveis i arbeidsåret.

                -NTHL sender til hilsning til Kvænangen kommune i anledning jubileum.

                -Språkår—jub., kvinnenes stemmerett

                -Aktivitetstilbud gjennom Troms Historielag legges på hjemmesida.

Forslagene tas til etterretning. Styret vurderer forslagene.

 

Sak 10 Valg

                 Valgkommiteens forslag:                 

                 Leder Pål Fredriksen                                1 år  gjenvalgt    Enst.

                 Kasserer   Terje Hildonen                       2 år gjenvalgt    Enst.

                 Styremedlem. Kåfjord Frid Fenes            2 år   Enst.

                 Styremedlem. Kvænangen Jan Isaksen   1 år  Enst.     (Den som velges neste år fra Kvænangen, velges for 1 år)

 

                    Varamed.

                   Skjervøy Kåre j. Nilsen                            1 år  Enst.

                   Kåfjord Øyvind Rundberg                      1 år      ny    Enst.

                   Lyngen    Nina Giæver                             1 år gjenv.  Enst.

                   Storfjord   Anne Dalheim      1. varamed. 1 år     Enst.

                                    Hugo Westbye     2. varamed 1 år      Enst.

                   Nordreisa    Margareth Vangen               1år       Enst.

                   Kvænangen Utpekes av styret                 1år       Enst.

                   Forslag fra Oddvar Ørnebakk: Nytt medlem velges fra Storfjord for han for 1 år.

                   Ikke stemt over forslaget, utgått.

 

ÅRBOKSKOMITE

 Valgkomiteens forslag:

 Redaktør : Leif Harry Hansen            gjenv. Enst.

  Lyngen: Rolf Magne Hansen                 «        «

  Kåfjord: Gudmund Brustrøm                 «        «

   Nordreisa: Pål Fredriksen                      «        «

   Skjervøy : Margrete Bentsen                 «        «

   Kvænangen: Rita Boberg                        «        «

   Storfjord: Ingen forslag fra valgkom.

    Oddvar Ørnebakk foreslår Laila Aronsen som representant fra Storfjord.

    Pål Fredriksen foreslår at styret utpeker en representant til Årbokkom. fra Storfjord.

Vedtak: Under forutsetning av at Laila Aronsen er registrert som medlem av NTHL, forespør styret Laila Aronsen som representant fra Storfjord.

 

Sak 11 Innkomne saker

            I følge leder er det ikke kommet inn saker til årsmøtet.

 

 

 

 Frid Fenes                Reidun Mellem               Sigurd Krognes

    Ref.

    

 

 

Årsmøteforedrag var v/ Jan. M Johannesen:

       «Datterens forbannelse»

Handlet om økonomiske og sosiale forhold i perioden da russehandelen var viktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

               NORD-TROMS HISTORIELAG

         Årsrapport 2012

 

 

Styret:

Leder: Pål Fredriksen

Nestleder: Oddvar Ørnebakk

Kasserer: Terje Hildonen

Sekretær: Reidar Breivik

Styremedlemmer: Jan Isaksen, Jan Martin Johannessen, Rolf Magne Hansen

Varamedlemmer: Anne Dalheim, Kåre Johan Nilsen, Frid Fenes, Nina Giæver, Margareth Vangen. Det har ikke vært valgt vararepresentant til styret fra Kvænangen.

 

Årbokkkomiteen:

 

Redaktør: Leif Harry Hansen

Kvænangen: Rita Boberg Pedersen, Nordreisa: Pål Fredriksen, Skjervøy: Margrete Bentsen, Kåfjord: Gudbrand Brustrøm, Storfjord: Oddvar Ørnebakk, Lyngen: Rolf Magne Hansen

 

Revisor: Per Larsen

Valgkomite: Carl Johan Bentsen (leder), Elbjørg Breivik, Asbjørn Fredriksen

 

Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 21 saker. Årsmøtet for 2011 fant sted på Lyngseidet 28. april 2012.

 

Arrangementer:

 

Kulturminnedagen

Tema for kulturminnedagen var møteplasser. NTHL og Nordreisa Historielag gikk sammen om arrangementet som foregikk på Storslett.

Først holdt Kjell Skog et foredrag i Nordreisa kirke. Temaet var kirka som møtested i Nord-Troms

Den andre delen av dagen foregikk på Bios. Her fortalte Oddmund Henriksen om serveringssteder og uteliv i Nordreisa. På Bios  blei det også servert kaffe og kaker. Ca 40 personer deltok på dette arrangementet.

 

NTHL 35 år:

Lørdag 10.november var det ei markering av at laget var blitt 35 år. Alle medlemmer var invitert til Kultursenteret i Olderdalen, og det møtte fram 25 personer.

Leif Harry Hansen presenterte årboka for 2012. Helge Guttormsen holdt et foredrag hvor han kom inn på fiskerienes betydning i området.

Leif Harry Hansen viste bilder og fortalte om hvordan det var å vokse opp i Lyngen på 1950 og 60 tallet.

Til slutt var middag og kaffe.

 

ÅRBOKA:

 

Årboka blei distribuert av redaktøren, styremedlemmer og medlemmer av redaksjonskomiteen

 

Historielaget hadde stand på julemessa i Arnøyhamn hvor det blei solgt en god del årbøker.

 

Reidun Mellem var også tilstede på julemarkedet på Storslett. Hun solgte både årbøker og egne bøker.

 

 

HJEMMESIDA:

Referater fra styremøter og andre aktiviteter i laget blir fortløpende lagt ut på hjemmesida til laget. Her gjør Margrete Bentsen en flott jobb.

 

 Styret vil takke alle som har bidratt til aktiviteten i laget i året som ligger bak oss

 

 

Storslett, 15. mars 2013                                               

                                                                                       

Pål Fredriksen

  leder

 

 

 

 

 

Årsmøtet 2013