Tilbake

 

 

 

ÅRSMØTE I NORD-TROMS HISTORIEKLAG

LØRDAG 22.APRIL 2014 kl. 12.00

 

Til stede:15 frammøtte

 

Sak 1: Åpning

 Minnet to medlemmer som er gått bort. Irgen Kristiansen, Kvænangen og Hugo S. Westby, Storfjord.

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Leder orienterte om innkallinga. Ingen merknader til innkallinga.

 

Sak3      Valg av møteleder

Leder Pål Fredriksen foreslått. Enstemmig valgt

 

Sak 4     Valg av sekretær

Frid K Fenes foreslått. Enstemmig vagt.

 

Sak 5     Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

Margrete og Carl J Bentsen foreslått. Enstemmig valgt.

 

Sak 6     Årsmelding for laget

Leder beklaget at 2 sider av meldingen var falt bort under kopiering.  Årsmeldingen vil bli lagt ut på lagets hjemmeside, ev. kan tilsendes til de som ønsker denne på papir.

Årsmelding gjennomgått ved leder.

Tatt opp i diskusjonen knyttet til årsmelding:

·         Ad. Lagets hjemmeside: Det ønskes at styret vurderer lukket facebookside for laget. Dette pga erfaring om at facebook blir hyppigere benyttet enn hjemmesider.

Merknad til årsmelding: Oddvar Ørnebakk står oppført som medlem av styret. Dette er feil. Han gikk ut av styret i 2013.

 

Årsmeldinga er enstemmig

 godkjent med de merknader som nevnt.

 

Sak 7     Årsmelding for Årboka 2013

Årsmelding ble gjennomgått av leder.

Kommentarer:

·         Det er beklagelig at redaktøren ikke er til stede når årsmeldingen legges fram.

·         I 2014 er det 70 år siden evakueringen. Det er skrevet mye om emnet tidligere. Når stoffet skal behandles i 2014, må dette være nye artikler/ nytt stoff.

·         Medlemmer har tilgang på lokalt historiestoff fra krigen. De ser på dette for å vurdere stoff til Årboka 2014.

·         Må ha tema belyst fra alle medlemskommunene

·         Tidligere utgaver av årboka /lokalhistorie/ ny bibliografi bør digitaliseres.

 

Årsmøtet tar årsmeldingen til etterretning

 

Sak 8     Regnskap 2013

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer T Hildonen.

Kommentarer:

·         Det er ikke lagt inn deltakeravgift ved arrangement. Dette bærer regnskapet preg av.

·         Årboka har eget regnskap.

·         Åpne kurs kan arrangeres i regi av folkeforbundet og søkes refusjon derfra.

Regnskapet enstemmig godkjent

 

Sak 9                     Regnskap for Årboka , 2013

Regnskapet ble gjennomgått ved Ruth Seljeskog fra DM-Consult

Merknad: Under Balanse, Eiendeler, omløpsmidler er det tekstfeil i 3.linje. Skal være «Andre finansielle aksjer.»

 

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

Sak 11                   Ta ut kr. 80.000.- fra Årboka

Det er ønskelig å ta ut midler fra Årboka for drift av Nord-Troms historielaget. Dette for å kunne ha en viss lokalhistorisk møtevirksomhet uten å ta egenandel av deltakerne.

Leder sender et skriftlig notat til DM-Consult om uttaket.

 

Forslaget enstemmig vedtatt

 

Sak 12  Aktivitet 2014

Kulturminnedagen høsten 2014: Markere grunnlovsjubileet (200 år)

Forslag på aktuelle emner fra årsmøtet: Arbeiderbevegelsen, Dagligliv i Nord-Troms  fra 1814 og fremover( Labyrint Universitetet mars 2014), næringsutvikling, gruvehistorie, kirkens rolle, skoleutvikling, grunnloven 1814àbetydning for framgang/utvikling, innvandring.

Skal vi ha flere markeringssteder/ der hendingene skjedde?

Forslag fra CJ Bentsen: Styret setter opp et forslag hvor ressurspersoner forespørres.

 

Vedtak: Forslaget fra CJB vedtas

 

Sak 13   Valg

Valgkomiteens forslag: På valg

Leder:   Pål Fredriksen, Nordreisa                                           Foreslås gjenvalg

Valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer: Rolf Magne Hansen, Lyngen                   Foreslås gjenvalg

Valgt ved akklamasjon

 

Jan M Johannessen, Skjervøy   ønsker ikke gjenvalg

Arnulf Steffensen, Skjervøy                                                       Foreslås

Valgt ved akklamasjon

 

Oddvar Ørnebakk                                                                          Ingen forslag

Storfjord har kun 2 medlemmer, ingen aktuelle kandidater til styret.

Dersom styret finner en aktuell kandidat som vil melde seg inn i laget, kan denne personen tiltre styret.

 

Jan Isaksen, Kvænangen ønsker helst ikke gjenvalg i 2013, men ble valgt for 1 år. Står videre også for 2014.

 

 

 

Varamedlemmer;

Kåre Johan Nilsen, Skjervøy                                                      Foreslås gjenvalg

Øyvind Rundberg, Kåfjord                                                         Foreslås gjenvalg

Nina Giæver, Lyngen                                                                   Foreslås gjenvalg

Anne Dalheim, Storfjord                                                             Foreslås gjenvalg

Margareth Vangen                                                                       Foreslås gjenvalg

 

Alle valgt under ett med akklamasjon

Kvænangen                                                                                     Ingen forslag.

 

Årbokkomiteen:

Redaktør Leif H Hansen                                                             Foreslås gjenvalg

Lyngen: Rolf Magne Hansen                                                     Foreslås gjenvalg

Kåfjord: Gudbrand Brustrønm                                                  Foreslås gjenvalg

Nordreisa: Pål Fredriksen                                                           Foreslås gjenvalg

Skjervøy: Margrete Bentsen                                                       Foreslås gjenvalg

Kvænangen: Rita Boberg Pedersen                                           Foreslås gjenvalg

Storfjord: Oddvar Ørnebakk                                                     Ønsker ikke gjenvalg, men fungerer til en ny er 

                                                                                                       valgt. (Kontakt med kulturkontoret, nytt medlem ikke avklart på møtet)                                                      

 

Alle valgt under ett med akklamasjon

 

Revisor: Per Larsen                                                                       Foreslås gjenvalg

Enstemmig valgt

 

Valgkomite: Styret får i oppgave å oppnevne valgkomite foran neste årsmøte.

 

Æresmedlemskap: Vurderes av styret i tråd med retningslinjene.  

 

Margrete Bentsen fikk blomster som takk for innsatsen i valgkomiteen og Ruth Seljeskog for godt samarbeid ad. Årbokregnskapet.

 

Årsmøtet avsluttet kl 14.15.

Etter dette holdt Pål Fredriksen foredrag om bakgrunnen for Grunnloven 1814.

 

Frid K Fenes

Referat

 

 

Margrete Bentsen (sign)                                                            Carl Johan Bentsen (sign)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet 2014