Årsmøte 2019 årsrapport

Protokoll/referat – årsmøtet i Nord-Troms Historielag for 2018

Husfliden i Olderdalen, 06. april 2019Møtet startet kl 12:15 og avsluttet 14:10.


14 deltakere/medlemmer var møtt.


Årsmøtepapirer ble delt ut, samt regnskaper for Laget og Årboka.

Sak 1.   Leder Pål Fredriksen ønsket velkommen til møtetSak 2.   Pål Fredriksen ble foreslått og valgt til møteleder.

Sak 3.   Terje Hildonen ble foreslått og valgt til referent/protokollfører.

              Frid Fenes og Arnulf Steffensen ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen

     

Sak 4.   Innkalling/saksliste ble enstemmig godkjent.


Møtet var annonsert i Framtid i Nord fredag 22.03.19 og i sosiale medier, Facebook siden til laget.

     

Sak 5.   Årsmelding for 2018.


        Årsmeldingen ble gjennomgått av Pål Fredriksen:


       Tema som er beskrevet i årsmeldingen:

            a)Styret/varamedlemmer

            b)Årsmøtet i Troms historielag

            c)Minnetavetavle over sovjetiske krigsfanger på Storslett

            d)Samarbeid med Bakkeby IF om 50-årsjubileum

            e)Gave fra Håkon Bergmo, overskudd fra bokprosjekt.


Det kom fram flere synspunkter. Tilgangen/antallet medlemmer ble bl.a. kommentert, samt aktiviteter i laget.


Samarbeid med Museet, temakvelder, samt bussturer ble nevnt som aktuelt tiltak. Aktiviteter i Lyngen Historielag ble spesielt trekt fram som eksempel.Sak 6.   Regnskap for Nord-Troms Historielag


Kasserer Terje Hildonen gjennomgikk regnskapet, som er revidert av Per Larsen.


Årsresultatet ble kr 13.483 kr. Vi fikk en gave fra Håkon Bergmo på kr 3 450 kr, overskudd fra et bokprosjekt. Vi fikk også utbetalt kr 30 000 i «utbytte» fra Årboka.


Den viktigste kostanden var bidrag til «russisk kirkegård» i Nordreisa, med kr 10 000 kr.Sak 7.   Årboka for 2018.


Redaktør Tore Figenschau gjennomgikk erfaringer for 2018. Figenschau samt flere deltakere understrekt positive erfaringer og tilbakemelding på årets bok, format, artikler og bilder.


At produksjonskostnadene har gått betydelig ned, har vært viktig for det økonomiske resultat.Sak 8.   Regnskapet for årboka


Terje gjennomgikk regnskapet for årbok.


Årets resultat ble kr 12 847. Brutto inntekter viser 273 697 kr, som er en nedgang på 27 348 kr fra 2017. Både salgsinntekter og annonseinntekter viser noe nedgang.


Reduksjon i salgsinntekter har sammenheng med økende retursalg fra 2017-årgangen..


Produksjonskostnadene ble redusert med kr 69 063 kr og andre kostnader økte med 55 712 kr. Egenkapitalen pr 31.12.18 er kr 209 772.


Synspunkter fra deltakerne var knyttet til muligheter for økt salg, f.eks på messer og nye utsalgssteder. Det forutsettes et mer aktivt salg av annonser. Det blir møte om dette arbeidet i mai/juni i styret.


Vedtak:


Årsmelding for Historielaget og Årboka ble godkjent.

Regnskaper for Historielaget og Årboka ble godkjent.Sak 9.   Planer/aktiviteter for 2019.


Aktiviteter/planer for 2019 ble kommentert undervis i møtet.


Samarbeid med Museet ble understrekt i flere sammenhenger. 40-årsjubileum i mai! Kulturminnedager i september.


Deltakelse på messer for å få opp salg og få flere medlemmer til laget. Styrke annonsesalget. Nye salgssteder.Sak 10.  Fastsetting av kontingent:


Kontingent for 2019 blir 250 kr, uendret fra 2018.Sak 11.  Valg


Margrete Bentsen la fram forslag fra valgkomiteen, og følgende ble valgt:  


Styret for 2019 blir:


Nordreisa: Pål Fredriksen, leder         (2019)

Nordreisa: Terje Hildonen, kasserer  (2019)

Lyngen: Rolf Magne Hansen               (ikke på valg)

Skjervøy: Arnulf Steffensen                (ikke på valg)

Kvænangen: Frid Fenes (Kåfjord)       (2019)

Kåfjord: Ivar Adolfsen                          (2019)

Storfjord: Anne Dalheim                     (ikke på valg)


Varamedlemmer:

Nordreisa: Margareth Vangen

Kåfjord: Øyvind Rundberg

Skjervøy: Kåre Johan Nilsen

Kvænangen: Arve Keilen (Kåfjord)

Storfjord: Hugo Lorentzen

Lyngen:  Bodil Robertsen


Revisor:

Per Larsen (Nordreisa)


Redaksjonskomite:

Kvænangen: Ragnhild Enoksen

Nordreisa: Pål Fredriksen

Skjervøy: Margrete Bentsen

Kåfjord: Gudbrand Brustrøm

Storfjord: Anne Dalheim

Lyngen: Rolf Magne Hansen


Valgkomite:

Reidar Breivik (Kåfjord), leder

Margrete Bentsen (Skjervøy)
Pål Fredriksen takket for tilliten og takket alle for frammøte.


Annet:

Etter årsmøtet orienterte ny direktør for Nord-Troms museum, Kaisa Maliniemi om planer, aktiviteter og samarbeid.


Olderdalen, 06.04.19


Terje Hildonen (referent)

Frid Fenes

Arnulf Steffensen

      Årsmelding 2018

STYRET

Leder: Pål Fredriksen, Nordreisa

           Terje Hildonen, Nordreisa (kasserer)

            Rolf Magne Hansen, Lyngen

            Arnulf Steffensen, Skjervøy

            Frid Fenes, Kåfjord

            Ivar Adolfsen, Kåfjord

            Anne Dalheim, Storfjord


Varamedlemmer:

                              Margareth Vangen, Nordreisa

                              Kåre Johan Nilsen, Skjervøy

                              Nina Giæver, Lyngen

                              For Anne Dalheim, Hugo Lorentzen, Skjervøy

                              For Frid Fenes, Arve Keilen, Kåfjord


REVISOR: Per Larsen


MENNESKE OG MILJØ

Årbok for Nord- Troms

REDAKTØR: Tore Figenschau


Redaksjonsmedlemmer:

                                        Margrete Bentsen, Skjervøy

                                        Pål Fredriksen, Nordreisa

                                        Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

                                        Rolf Magne Hansen, Lyngen

                                        Anne Dalheim, Storfjord

Laget hadde i 2018 61 betalende medlemmer. I tillegg er det 4 æresmedlemmer.


Det har vært avholdt 2 styremøter, og det er behandlet 7 saker. Dessuten er ei sak avgjort der styreleder har vært i kontakt med styremedlemmene gjennom bruk av Epost.


Årsmøtet for 2017 blei avholdt på Kronebutikken lørdag 7. april 2018.  Etter årsmøtet holdt Ernst Isaksen et foredrag om Mor Lyng og hennes samtid. Denne delen var åpent for personer som ikke er medlemmer av historielaget. Under årsmøtet var det 11 medlemmer tilstede. Det kom 9 nye tilhørere til under foredraget.


ÅRMØTET FOR TROMS HISTORIELAG

NTHL var vertskap da Troms historielag avholdt sitt årsmøte på Reisafjord hotell 7. og 8. april 2018. Lagets oppgave var å legge til rette for aktiviteter som ikke berørte selve årsmøtet. Søndag holdt Helge Guttormsen ei forelesning om møtet mellom ulike folkegrupper og kulturer i regionen.

Etter dette drog deltakerne til Halti senteret på Storslett. Her var det omvisning og orientering om hva som foregår i bygget.

Pål Vegard Eriksen som er leder i Halti kvenkultursenter, fortalte om oppgaver og utfordringer med å sette kvenkulturen på kartet.

Kristin Mellem underholdt delegatene med sang og musikk. Deretter var det omvisning i museets utstillinger.

Vårt inntrykk var at delegatene satte svært stor pris på de kulturelle innslagene som blei framført på en meget dyktig måte.MINNETAVLE OVER DØDE SOVJETISKE KRIGSFANGER

Det har lenge vært et ønske om å reise et minnested over døde sovjetiske krigsfanger på den gamle gravplassen på Gorosomoen. Under « Operasjon asfalt» i  1951 blei levningene av fangene fjernet og sendt til Tjøtta. Gravstedet blei ikke vedlikeholdt og grodde igjen. Høsten 2018 kunne en så avduke ei minnetavle med navn på krigsfangene som hadde vært gravlagt der. Arrangementet var delt i to. Første del foregikk på det gamle gravstedet. Her var det musikk, sang, taler og opplesning av navnene på de døde. Stor oppslutning fra lokalbefolkninga bidrog også til å gjøre denne delen av arrangementet meget minneverdig.

Andre del forgikk på Halti. Her fortalte Oddmund Henriksen om hvordan han   hadde sett svært brutal behandling av krigsfanger. Det er nok en viktig grunn til at han så lenge har arbeidet for å gjøre stedet kjent for nye generasjoner.

Lise Brekmoe hadde ledet arbeidet med prosjektet, og på Halti viste hun bilder og orienterte om krigsfangenes situasjon i Nordreisa.

De økonomiske utgiftene var et spleiselag mellom Nordreisa kommune, Nordreisa historielag, Nord- Troms Museum og Nord- Troms historielag. De fire nevnte bidrog også med praktiske gjøremål under arrangementet.


BAKKEBY IF 50 ÅR 2018

Idrettsforeninga kontaktet Nord- Troms historielag om hjelp til å avvikle ei vandring i området. Historielaget skulle bidra med noen faglige betraktninger under dette arrangementet som skulle være åpent for alle interesserte. Men Bakkeby IF klarte ikke å finne en passende dato.


GAVE FRA HÅKON BERGMO

I 2017 blei boka «Gjort og ugjort i Olderdalen» utgitt. Forfatter var Håkon Bergmo. Da alle utgifter var utgifter var gjort opp, var det et overskudd på kr. 34500. Håkon Bergmo bestemte at 10% av overskuddet skulle gå som gave til Nord- Troms historielag. Denne gaven setter vi sjølsagt svært stor pris på.PLANER FOR 2019

I 1979 vedtok Nord- Troms historielag under et møte på Skjervøy at man skulle arbeide for å opprette et museum i regionen. Dette skjedde 20. mai, og datoen ses på som starten på museets historie. Dette ønsker NTM å markere i år. Nord- Troms historielag vil bidra under forberedelsene til denne markeringa.

Museet ønsker også at kulturminnedagene i år skal markeres i alle kommuner i regionen. Hvordan dette skal skje er ikke planlagt, men det er viktige kulturminner i alle kommuner. Nord-Troms historielag vil gjerne være med i dette arbeidet.
Storslett, 6. april 2019

For styret i Nord- Troms historielag

Pål Fredriksen

       leder