årsmøte 2015, årsmelding 2014

Årsmøtet 2015

ÅRSMØTE 21.MARS 2015

Kultursenteret Olderdalen, kl.12.00

Frammøtte:17

(Årsmeldingen følger etter årsmøtereferatet)


Sak 1. Konstituering


1.1 Godkjenning av innkalling

Leder beklaget noe sein kunngjøring, men dato har stått på lagets hjemmeside siden des. 2014.

Ingen merknader til innkallinga.


1.2 Valg av møteleder

Forslag på Pål Fredriksen..

Vedtak: Enstemmig valgt.


1.3 Valg av referent.

Forslag på Frid Fenes

Vedtak: Enstemmig valgt.


1.4 Godkjenning av saksliste.

Ny sak 7 Aktiviteter 2015.

Vedtak: Godkjent ingen merknader.


1.5 Tellekorps.

Vedtak: Ikke behov for tellekorps.


1.6 Valg av to møtedeltakere til å skrive under protokollen.

Forslag. Øyvind Rundberg og Oddvar Ørnebakk.

Vedtak: Enstemmig


Sak 2:   Årsmelding 2014

              Merknader:

              -  Redaksjonsmedlem i Årboka fra Kåfjord: Rettes til Gudbrand Brustrøm.

              - Årboka: Enkelte steder i Nord Troms er boka utsolgt. Vi  undersøker om det er bøker til overs som kan fordeles dit

                det er utsolgt.

              - Bibliografien 1995—2014. Laget bør ta kontakt med Statsarkivet for å få denne lagt inn på bokhylla.no i tillegg

               til hjemmesida. Bokhylla.no er en del av nasjonalbibliotekets virksomhet.

               -Restlager av gamle årbøker: Lageret på museet må tømmes. Tilbud om gratis årbøker er sendt/annonsert for å bli av med

               lageret. Resten blir destruert.


               Vedtak: Årsmeldinga er enstemmig godkjent.


Sak 3: Regnskap 2014.

            Merknader:

I medlemskontingent 2014 er det også noen  kontingenter for 2014.

Overskuddet skyldes også overføringer fra Årboka.

           Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.


Sak 4: Årsmelding Årboka 2014.

Denne meldinga er ikke klar.

Merknader om Årboka 2014 fra årsmøtet:

-Positiv respons på boka og valgt tema.

-Dette gjenspeiles i godt salg.

-Traff godt sammen med programmet til NRK om evakueringa.

-Også utflytta» nordtromsinger» viser stor interesse for årbøkene.

-Informativ årbok, godt redaktørarbeid.

-Innertier, bør markedsføres i forhold til skolen/ aktuelt lokalhistorisk stoff.

-Mye godt billedmateriale.

-Endring av format 2015 ti A-4 er diskutert. Diskusjonen i årsmøtet støtter i hovedsak A-4 format, men formatet som velges må ligge fast.

-A-4 formatet gjør redigeringsarbeidet enklere.

-Årsmeldinga for Årboka legges ut på lagets hjemmeside.

Vedtak: Årsmøtet godtar at årsmeldinga legges ut på lagets hjemmeside.


Sak 5:  Regnskap for Årboka.

Regnskapet blei gjennomgått av Ruth Seljeskog.

Kommentarer:

-Laget må melde fra til DM –Consult hvor og mengde bøker som deles ut for fakturering.

-Returbøker for 2013 avskrives på neste års salg.

-Redaktørhonorar økte med kr. 25000 i 2014, derfor økte lønns kostnadene.

-Overføring fra Årboka til lagets drift er satt som «Avsatt» eier bidrag utbytte i resultatregnskapet.

-Annonsesalget økte med 1000 i 2014.

-Revisor beretning : Årboka er ikke pålagt å ha godkjent revisor  av regnskapet (lovendring) Men revisor er en  betryggelse for DM- Consult.

-Styret vurderer om revisor skal brukes som før  (utgift kr. 5000 pr. år)

-Forslag: Årboka skal ikke ha statsautorisert revisor av regnskapet for 2015.

Ruth Seljeskog undersøker om dette har betydning for Brønnøysundregnskapet.

Vedtak: Årbokas regnskap godkjennes enstemmig.


Sak 6: Kontingent for 2016

Forslag: Ingen endring i kontingenten.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 7: Aktivitetsplan for 2015

Kulturminnedag  12-20.09

Tema: Nabolag, å kjenne sin lokalhistorie.

70 års jubileum for frigjøringa.

Mulighet for samarbeid med NT museum.

Dersom det skjer noe i kommunene, kan NTHL være en samarbeidspartner/medarrangør.

Styret tar et møte og vurderer eventuelle forslag/aktiviteter.

Vedtak: Enstemmig


Sak 8:  Valg

Leder Pål Fredriksen                                  (1 år)

Valgt V/akklamasjon

Styremedlem. Kåfjord: Øyvind Rundberg (2 år)

Valgt   V/akklamasjon

Styremedlem Storfjord: Ingen forslag fra valgkomiteen

Styremedlem   Kvænangen: Ingen forslag fra valgkomiteen.


Vararepresentanter: 1 år

Kåfjord: Frid Fenes

Øvrige vararepresentanter: Forslag gjenvalg.

Vararepr.   Valgt ved akklamasjon.


Redaksjonsutvalg for Årboka.

Storfjord: Else Marie Guttormsen er forespurt av valgkomiteen, og hun har vært positiv.

Vedtak. Valgt med forbehold om at hun blir medlem av NTHL

Valgt mot en stemme.

Øvrige medlemmer: Gjenvalg

Valgt ved akklamasjon.


Forslag: Styret får fullmakt til å engasjere/fylle de manglende styreplasser.

Vedtak: Enstemmig.


Valgkomite:

Forslag: Margrete Bentsen

Valgkomiteen ønskes kompl. Med to medlemmer.

Valgt V/akklamasjon.

                       

                          Utdeling av diplom og blomster til æresmedlemmer:

                          Nina Giæver

                          Oddvar Ørnebakk

                          Reidun Mellem

                          Carl Johan Bentsen


                          Dette for lang og allsidig innsats i det lokalhistoriske arbeidet i Nord-TromsOddvar Ørnebakk                                                      Øyvind Rundberg


Frid Fenes

    Ref.


NORD-Troms  Historielag


Årsrapport for 2014


Styret:


Leder: Pål Fredriksen

Kasserer: Terje Hildonen

Styremedlemmer: Frid Fenes, Arnulf Steffensen, Rolf Magne Hansen, Jan Isaksen.

Jan Isaksen ønsket å gå ut av styret, men det var ingen nye kandidater. Han blei derfor stående som styremedlem for et år, men han har ikke møtt på noen styremøter. Det blei heller ikke valgt inn et styremedlem fra Storfjord. Også her var ingen kandidater.


Varamedlemmer:

Margareth Vangen       Nordreisa

Anne Dalheim               Storfjord

Øyvind Rundberg         Kåfjord

Kåre Johan Nilsen         Skjervøy

Nina Giæver                   Lyngen

Det blei ikke valgt varamedlem fra Kvænangen.


Årbokkomite

Redaktør: Leif Harry Hansen

Redaksjonsmedlemmer:

Kvænangen: Rita Boberg Pedersen

Nordreisa: Pål Fredriksen

Kåfjord: Gudbrand Brustrøm

Skjervøy: Margrete Bentsen

Lyngen: Rolf Magne Hansen

Storfjord: Oddvar Ørnebakk

Oddvar Ørnebakk ønsket ikke gjenvalg, men lovte å fungere som medlem inntil styret fikk oppnevnt en ny person til dette vervet.REVISOR: Per Larsen


Det har vært avholdt 3 styremøter og behandlet 13 saker.

Det er 67 betalende medlemmer i laget, men det er skeiv fordeling mellom de forskjellige kommunene.AKTIVITETER:

Historisk interesserte mennesker i Nord Troms var i 2014 opptatt av at Grunnloven var blitt 200 år. Det var også 70 år siden brenninga og tvangsevakueringa fra Nord Troms og Finnmark skjedde.

Tema for Kulturminnedagen var «Den store reisen» Laget markerte dette på Maursund Gård 20. september. Det var foredrag ved Reidun Mellem, Helge Guttormsen og Pål Fredriksen.

Alle temaene dreide seg om forhold rundt Grunnloven og hvordan 17. mai har blitt feiret. Været var godt. Det var også midt i tyttebærtida. Kanskje kan det være noe av forklaringa for det dårlige frammøtet.

Gjenreisningsmuseet i Hammerfest besøkte Nord Troms to ganger høsten 2014. Temaet var evakueringa høsten 1944 og noe om den aller første tida etter den tyske kapitulasjonen.

Det første fant sted i på Storslett og skjedde i regi av Nordreisa Historielag. Det var også mange medlemmer fra NTHL tilstede på dette møtet.

27. november besøkte de samme konservatorene Lauksletta. Her møtte det opp hele 30 personer. I tillegg til det faglige innholdet fra Gjenreisningsmuseet lyttet de frammøtte til opptak som blei gjort under 60 årsmarkeringa. Forsamlinga blei også oppfordret til å komme med muntlige fortellinger.

Lauksletta Bygdelag samarbeidet med NTHL om arrangementet. NTHL bidrog økonomisk for få møtet i stand.


LANSERING AV EN REVIDERT UTGAVE AV BOKA: DE BRENTE VÅRE HJEM.

Nord Troms Museum ga høsten ut et revidert opplag av denne boka.

Anders Ole Hauglid hadde et møte i alle kommuner hvor han snakket om det som skjedde høsten 1944.

Under møtet i Olderdalen presenterte også redaktøren av Årboka utgaven for 2014.

Under dette møtet var styret representert ved leder og kasserer.


Årsmøtet for Troms Historielag:

Møtet fan sted på Rundhaug Gjestegård og leder i laget møtte som delegat.

ÅRBOKA:

Årboka blei også i 2014 distribuert til salgsstedene av redaktøren, styremedlemmer i laget og redaksjonen.


ÆRESMEDLEMMER I NTHL:

Styret i NTHL har vedtatt å utnevne Nina Giæver, Reidun Mellem, Oddvar Ørnebakk og Carl Johan Bentsen til æresmedlemmer i laget.

Alle har gjort en langvarig og uegennyttig innsats for å spre kunnskaper om lokalhistorie i regionen.BIBLIOGRAFI

Årboka 1995-2014

Helge Guttormsen er i ferd med å gjøre ferdig en bibliografi av Årboka for perioden 1995-2014.

Den er bygget opp etter samme lest som den trykte utgaven som gikk fram til 1994.

Vi har i utgangspunktet bare tenkt å legge den ut på hjemmesida vår. Hvordan dette skal gjøres rent teknisk må avklares.


Styret vil takke alle som har bidratt til lagets arbeid i 2014.


Storslett, 20. mars 2014


Pål Fredriksen

     leder