Årsmøte 2020

                         ÅRSMØTE   NORD-TROMS HISTORIELAG

Lørdg 13. juni kl. 12.10                             

Kultursenteret Olderdalen


Til stede: Reidar Breivik, Ivar Adolfsen, Terje Hildonen, Pål Fredriksen, Rolf Magne Hansen, Arnulf Steffensen, Frid Fenes


Sak 1: Åpning/velkommen ved Pål Fredriksen


Sak 2: Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkallinga


Sak 3:

Valg av møteleder: forslag Pål Fredriksen

Valg av møtesekretær: forslag Frid Fenes

Valg av to til å underskrive protokollen: Ivar Adolfsen, Reidar Breivik

         

Vedtak: Enstemmig


Sak 4:  Årsmelding for laget 2019

Pål Fredriksen gjennomgikk årsmeldinga.

Det har vært gjort en jobb for å få det formelle i orden ad. Brønnøysundregisteret.

Vi bør få en bedre måte å kreve inn kontingent på. Kasserer vil prøve å få til en purring for de som ikke har betalt kontingent innen en tidsfrist.

Kontingenten bør være betalt før årsmøtet.

For å gjøre lokalhistorie mer attraktiv, kan lokallagene kjøpe Årboka billig fra NTHL og selge den videre til sine medlemmer. Dette kan  gjelde Skjervøy og Lyngen historielag.

Hvordan kan vi rekruttere flere  medlemmer?   Kan vi få til en enkel folder i rekrutteringsarbeidet eventuelt bruke en infoside i Årboka? Dette er styret sitt arbeid/ansvar. Gamle årbøker kan deles ut i rekrutteringsarbeidet.


Vedtak: Årsmeldinga enstemmig godkjent med disse merknader.


Sak 5:  Årsmelding for Årboka 2019

Det var ikke kommet årsmelding fra redaktøren.


Vedtak: Styret får fullmakt til å godkjenne årsmeldinga når den foreligger.


Sak 6:  Regnskap for laget 2019

Gjennomgang ved kasserer Terje Hildonen.

                       

Vedtak: Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.


Sak 7: Regnskap for Årboka 2019

Gjennomgang ved Terje Hildonen

Det ble en økning i annonseprisene. Dette er en av grunnene til at inntekten har økt fra 2018.

Det kom kommentarer på at utgiftene til regnskapskontoret er store.  

                            

Vedtak:      

Styret får i oppgave å kontakte regnskapskontor for å vurdere andre/flere tilbud ad. regnskapsføring for Årboka. Regnskapet godkjent

                              

Sak 8: Kontingent

Kontingenten er pr.d.d. på kr. 250.


Vedtak: Kontingent står fast med kr. 250 for 2021.


Sak 9:   Aktivitetsplan for 2020.


LÆRE BRUKE, BÆRE er tema for kulturminnedagene 5.-13 sep.2020.

                                 

Gårdmuseene er aktuelle besøk steder. Leder for Nord-Troms museum  inviteres til styremøte for å diskutere et eventuelt samarbeid.

                                   

Vedtak:   

Styret får i oppdrag å sette opp en aktuell plan for kulturminnedagene. Neste styremøte torsdag 25.juni kl.16.45 på husfliden i Olderdalen.


Sak 10:   Valg   


Forslag fra valgkomiteen.

Pål Fredriksen (leder) 

Arnulf Steffensen (styremedlem) 2 år

Rolf Magne Hansen (styremedlem) 2år

Anne Dalheim (styremedlem) 2 år

                        

Varamedlemmer velges for 1år

Kåre Johan Nilsen (vara for Arnulf Steffensen)

Øyvind Rundberg (vara for Ivar Adolfsen)

Robertsen (vara for Rolf Magne Hansen)

Hugo Lorentsen (vara for Anne Dalheim9

Olav Rochne Erichsen (vara for Nordreisa)

Arve Keilen (vara for Frid Fenes)

                                

Revisor: Per LarsenRedaksjonskomite for Årboka for Nord- Troms


Redaktør: Tore Figenschau

Ragnhild Enoksen,    Kvænangen

Pål Fredriksen,          Nordreisa

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

 Helge Guttormsen,   Skjervøy

Rolf Magne Hansen,  Lyngen

Bente Bech,               Storfjord


Valgkomite:              

Styret forslår Helge Guttormsen

Øyvind Rundberg forespørres også om å være med i valgkomiteen.

                                         

Web- redaktør:   Margrete Bentsen, forespørres av styret.

Representanter til årsmøte i Troms historielag:

Helge Guttormsen

Pål Fredriksen


Vedtak:                       

Alle vedtak enstemmig

                                          

 Møtet avsluttet kl. 14.30

 Frid Fenes (ref)

  Reidar Breivik

  Ivar Adolfsen

                                       


                            

Årsmelding 2019 for Nord-Troms historielag og Årbok for Nord-Troms


På årsmøte i Olderdalen 06.04.19 ble følgende valgt:


Pål Fredriksen, Nordreisa (leder]

Terje Hildonen, Nordreisa (kasserer)

Arnulf Steffensen, Skjervøy (styremedlem)

Frid Fenes, Kåfjord (styremedlem)

Ivar Adolfsen, Kåfjord (styremedlem)

Rolf Magne Hansen, Lyngen(styremedlem)

Anne Dalheim, Storfjord (styremedlem)


Revisor: Per Larsen


Varamedlemmer til styret:

Margareth Vangen, Nordreisa

Kåre Johan Nilsen, Skjervøy

Øyvind Rundberg, Kåfjord

Bodil Robertsen, Lyngen

For Anne Dalheim, Hugo Lorentzen, Skjervøy

For Frid Fenes, Arve Keilen, Kåfjord


Redaksjonskomite for Årbok for Nord-Troms:

Redaktør: Tore Figenschau

Ragnhild Enoksen, Kvænangen

Pål Fredriksen, Nordreisa

Margrete Bentsen

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord

Rolf Magne Hansen, Lyngen

Anne Dalheim, Storfjord


Valgkomite:

Reidar Breivik, leder

Margrete Bentsen

Elling Vatne


Medlemmer

Nord Troms historielag hadde i 2019, 53 betalende medlemmer, samt 4 æresmedlemmer. 

Fordeling på kommuner viser: Kvænangen 2, Nordreisa 12, Skjervøy 11, Kåfjord 11, Lyngen 2, Storfjord 2, til sammen 40 i Nord-Troms inklusive 4 æresmedlemmer. Differansen utgjør 17 «medlemmer/abonnenter» som bor utenfor Nord-Troms, hovedsakelig utflyttede med relasjoner til Nord-Troms.

Historielaget distribuerer årbøker direkte. Årets salg utgjør ca 11 000 kr, dvs ca 36 bøker basert på pris på 300 kr.

Carl Johan Bentsen som var en av æresmedlemmene, døde sommeren 2019. I begravelsen var det flere både nåværende og tidligere medlemmer av laget til stede. Carl Johan har betydd mye for laget i alle år og lagt ned et betydelig arbeid. Det var naturlig at det blei lagt ned krans fra NTHL, og leder holdt minneord.


Styremøter, saker

Det blei avholdt et fellesmøte hvor både styret i laget og medlemmer av redaksjonskomiteen deltok. Redaktøren i Årboka deltok også på dette møtet. Det er tillegg avholdt to styremøter. Til sammen er det behandlet 10 saker. Styret kommuniserer også via e-post og telefon.

Informasjonen til Nord-Troms historielag og Årbok for Nord-Troms til Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret) har ikke vært ajourført på flere år. Det var også nødvendig å få ajourført vedtektene for laget, for å sikre «rettigheter» mht fullmakter. Vi risikerte bl.a. å miste tilgangen til banken. Arbeidet viste seg å være omfattende.


Vedtekter:

Som nevnt ble det nødvendig å ajourføre vedtektene. Det legges fram et forslag til behandling/drøfting av forslag til årsmøtet. Det viktigste punktet er at vedtektene nå omfatter både Historielaget + Årboka. Historielaget styre er også styret for Årboka.


Nord-Troms museum 40 år

Nord- Troms historielag var med på å etablere Nord-Troms museum.  Museet markerte jubileet 20. mai. Første del av markeringa var et åpent møte på Halti. Leder i historielaget holdt et foredrag om prosessen fram til vedtaket om å opprette museet 20. mai 1979. Denne startet med utgivelsen av den første årboka i 1975 som igjen bidrog til dannelsen av Nord- Troms historielag i 1977.

Riksantikvaren fredet Tørrfoss kvengård og den gamle internatskolen i Sappen. Dette blei markert med et arrangement som var åpent for publikum. Det flere kulturelle innslag og av flere prominente gjester med daværende statsråd Ola Elvestuen i spissen. Lederen i laget var invitert, og andre medlemmer av historielaget var til stede.


Økonomi for Årbok for Nord-Troms og Historielaget:

Det har vært lagt vekt på å forbedre økonomien når gjelder Årboka. Vi økte annonseprisene en del, samt at styremedlemmer gjorde en innsats for å få nye annonsører. 

Annonseinntektene økte med ca 64 000 kr. Produksjonskostnader økte med 12 000 kr og andre driftskostnader med 35 000 kr. Årsresultatet ble 30 388 kr, en økning på 17 541 kr fra 2018. Årboka har en egenkapital på kr 240 000 kr + 30 000 i avsatt utbytte, til sammen 270 000 kr. Det vises til regnskap for Årbok for Nord-Troms.

Historielaget: Vi har ca 27 000 kr på konto. Et lite underskudd på kr 1 834 fra 2018. Vi fikk noe økte administrasjonskostnader knyttet til julehilsen. Det vises til regnskapet for laget.


Handlingsplan:

Kulturminnedagene blei ikke markert i 2019.

Årets tema er LÆRE, BRUKE, BÆRE

Hvordan folk levde og livnærte seg og hvordan ressursene blei utnyttet?

Det bør være mulig å få til noe i vårt område om et slikt tema.

Kulturminnedagene markeres i perioden 5-13 september.


Styret vil takke alle som har bidratt i året som er gått.


Storslett, 12.juni 2020

For styret i Nord- Troms historielag

Pål Fredriksen

    leder