Flerbrukshuset i Burfjord (Bildet er lånt fra Kvænangen flerbrukshus' facebookside

 

 

 

Tilbake

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT, NORD-TROMS HISTORIELAG, 2010

 

Etter årsmøtet i fjor, har disse hatt tillitsverv i NTRHL:

Leder CJ Bentsen, nestleder Pål Fredriksen, sekretær Reidar Breivik, kasserer Terje Hildonen.

Styremedlemmer:  Anne Dalheim, Nina Giæver og Irgen Kristiansen.

 

Vara til styret:  Helge Guttormsen (Skjervøy), Frid Fenes (Kåfjord), Oddvar Ørnebakk (Storfjord), Rolf Magne Hansen (Lyngen), Margareth Vangen (Nordreisa) og Jan Isaksen (Kvænangen).  (Jan Isaksen har for det meste av året møtt for Kvænangen pga sjukdom hos Irgen Kristiansen.)

 

Årbokkomiteen har bestått av disse: 

            Reidun Mellem (redaktør),

            Oddvar Ørnebakk, Gudbrand  Brustrøm, Rolf Magne Hansen, Pål Fredriksen, CJ Bentsen, Rita Boberg.

 

Revisor:  Per Larsen.

 

Valgkomite:  Oddvar Ørnebakk (leder), Eldbjørg Breivik, Asbjørn Fredriksen.

 

I 2010 har det vært holdt 6 styremøter og 33 saker har vært behandlet.  Årsmøte 2010 ble holdt 20. mars på Kultursenteret i Olderdalen.  Det ble servert god mat, og 1. amanuensis Gørill Nilsen fra UITØ fortalte om ”oljeutvinninga” av sel og hval i området.(Gørill har tidligere jobbet ved NTMU.)

 

Laget og museet har i mange år hatt en distribusjonsavtale/lagring mht Årboka.  Vi har fått forhandlet oss ned til kr 10.000,- i året for lagring av bøkene. Museet får også to sider i Årboka til disposisjon. Laget har i år selv hentet og distribuert bøkene. (Det skal opplyses at det ble litt kluss ved distribuering, men alt ordnet seg ved hjelp av styremedlemmer og folk fra årbokkomiteen.)

 

Det kan kanskje synes som om det ikke har vært så enormt store aktiviteter i laget, men det ble jobbet mye med forberedelsen til jubileet (35 år) som ble arrangert 13. november på hotellet i Sørkjosen med ca 50 gjester.  Det var mange taler og første redaktør av årboka, Anders Ole Hauglid, som nå jobber med Bjørnson på Lillehammer (Aulestad), var tilstede og fortalte lett og levende om Bjørnstjerne Bjørnsons reiser i Nord-Troms.

 

Kulturminnedagen ble også en opplevelse for de som deltok, med samling og overnatting på Spildra der Jan Isaksen og Ivar Bjørklund var gaid.   (Det var øyas historie som var tema, både under og over torva!)

 

Et prosjekt som viste seg å være spennende var Reidun Mellems bok ”Norsk flyktningbarn i Sverige 1944/45”.  (Laget sto for utgivelsen.)

 

Det ble også opprettet hjemmeside for laget i år.  Det sto Margrete Bentsen for. Der blir det fortløpende lagt ut info fra laget og likeså er det lagt ut bilder og referat fra arrangement. Her er det viktig med innspill også fra styremedlemmer og andre for at sida skal bli interessant og god. (www.nordtromshistorielag.no)

 

I laget er det 55 medlemmer, kontingenten er fremdeles kr 150,-, og i den ligger Årboka som koster kr 125,-.

Årboka ble som vanlig godt tatt imot. Reidun Mellem takker for seg etter to år, men heldigvis så har vi ny redaktør på ”lur” som velges på årsmøtet.

Reidun takkes så meget for utmerket arbeid gjennom to år, og for alt hun har gjort for Årboka i 35 år.

 

9194 Lauksletta, 060311

CJ Bentsen, leder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK, NTRHL, ÅRSMØTE I FLERBRUKSHUSET I BURFJORD,

LØRDAG 9. APRIL 2011, KL 1200

 

Tilstede:  CJ Bentsen, Terje Hildonen, Oddvar Ørnebakk, Jan Isaksen, Knut M. Pedersen, Sigurd Krognes, Margrete Bentsen.

 

Sak 1/11:         Leder ønsket velkommen.

 

Sak 2/11:         Godkjenning av innkallinga.  Ingen kommentarer. 

Vedtak: Innkallinga godkjennes enstemmig.

 

Sak 3/11:         Valg av møteleder, møtesekretær og 2 til å underskrive protokollen

CJ  Bentsen velges til møteleder.  (Margrete Bentsen bistår ved opplesning.)  Knut M. Pedersen velges som møtesekretær.  Oddvar Ørnebakk og Jan Isaksen underskriver protokollen.  Valgene var enstemmig.

 

Sak 4/11:         Årsmeldinga 2010 for laget: Årsmeldinga ble utdelt og opplest.  Spørsmål ble besvart.  Diskusjon. 

Vedtak: Årsmeldinga godkjennes enstemmig.

 

Sak 5/11:         Årsrapport 2010 Årboka: Rapport for Årboka 2010 ble opplest.  Feil navn på Gudbrand Paulsen, Kåfjord. 

                        Riktig navn er Gudbrand Brustrøm.  Spørsmål ble besvart i den grad det var mulig. 

Vedtak: Årsmeldinga/rapporten godkjennes enstemmig.

 

Sak 6/11:         Årsregnskap 2010 laget. 

Årsregnskapet ble gjennomgått av kasserer.  Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 36.250,30.

                        Spørsmål ble besvart.  Diskusjonen var aktiv.  Salg av boka ”Flyktningbarn” er ennå ikke avsluttet, så det er noe uklart om det blir overskudd eller underskudd.

                        Vedtak: Årsregnskapet for 2010 for laget godkjennes.  Enstemmig.

 

Sak 7/11:         Årsregnskap 2010 Årboka. 

Årsregnskapet ble opplest av lagets kasserer.  Regnskapet viser et underskudd på kr 34.982,-.  Underskuddet forklares ved et uttak på kr 80.000,-.  (Til laget.)  Beholdning/eiendeler: Kr 164.092,-.

                        Revisors beretning ble lest opp.

                        Vedtak: Årsregnskap 2010 for årboka godkjennes.  Revisjonsrapporten tas til etterretning.  Enstemmig.

 

Sak 8/11:         Kontingent 2012. 

Vedtak: Kontingenten for 2012 beholdes uendret på kr 150,-.  Kontingenten inkluderer fortsatt Årboka. Enstemmig.

 

Sak 9/11:         Aktivitetsplan og budsjett 2011.

Vi har begrensede ressurser og bør konsentrere oss om noen få aktiviteter der vi kan bruke våre ressurser.

                        Vedtak: Vi planlegger to aktiviteter.  (Kulturminnedagen og Oddvars foredrag som ikke ble holdt på årsmøtet.)  Styret gis fullmakt til å arbeide med disse.  Medlemmene oppfordres til komme med innspill.  Enstemmig.

 

Sak 10/11:       Statutter, æresmedlemskap.

                        Forslag til statutter ble fremlagt og gjennomgått og diskutert

                        Forslag til endringer kom

                        Vedtak:  Statutter:

   • Styret har mandat til å utnevne æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig.
   • Skriftlig forslag med begrunnelse må foreligge minst 4 måneder før årsmøtet.
   • Utnevnelsen gis normalt på årsmøtet eller ved egen seremoni/jubileumsfeiring med overrekkelse av diplom og blomster.
   • Æresmedlemmet gis livsvarig medlemskap i Nord-Troms Historielag
   • Æresmedlemskap gis normalt til medlemmer som har gjort en spesiell innsats for fremming av lokalhistoriske verdier.

                        Enstemmig vedtatt

 

Sak 11/11:       Innkomne saker.  Ingen saker var innkommet.

 

Sak 12/11:       Valg.  Forslag fra valgkomiteen ble lest opp av valgkomiteens leder Oddvar Ørnebakk. 

Leder CJ Bentsen, nestleder Pål Fredriksen, kasserer Terje Hildonen, sekretær Reidar Breivik, styremedlemmer:  Irgen Kristiansen, Nina Giæver og Anne Dalheim.  Vara til styret:  Helge Guttormsen, Frid Fenes, Oddvar Ørnebakk, Rolf Magne Hansen, Margareth Vangen, Jan Isaksen.

                        Redaksjonskomite:  Reidun Mellem redaktør, Gudbrand Brustrøm, Oddvar Ørnebakk, Rolf Magne Hansen, Pål Fredriksen, Rita Boberg, CJ Bentsen.

                        Forslag fra salen:  Jan Isaksen foreslås som styremedlem i stedet for Irgen Kristiansen.  Kåre Johan Nilsen som vara i stedet for Helge Guttormsen.  Styret får fullmakt til å utnevne varamedlem fra Kvænangen. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt med de endringer som kom fra salen.

                        Ny redaktør, Leif-Harry Hansen, valgt enstemmig.

 

                        Møtet avsluttet kl 1420, referent Knut M. Pedersen/s/

 

                        Jan Isaksen /s/   Oddvar Ørnebakk/s/

 

 

Årsmøtet 2011