Årsmøte på Stigen Vertshus, lørdag 28. april 2012

 

            

         Redaktør Leif-Harry Hansen leser årsmelding for årboka               Avtroppende leder får blomster og gave av påtroppende leder

 

 

      

Årsmøteforedrag v/ Rolf Magne Hansen: Om Lyngseidet

 

 

Tilbake

 

ÅRSRAPPORT, NORD-TROMS HISTORIELAG, 2011

 

 

 

Styret:

Etter årsmøtet i 2011 har disse hatt tillitsverv i Nord-Troms Historielag:

Leder: Carl Johan Bentsen, Skjervøy

Nestleder: Pål Fredriksen, Nordreisa

Kasserer: Terje Hildonen, Nordreisa

Sekretær: Reidar Breivik, Kåfjord

Styremedlemmer: Anne Dalheim, Storfjord

                           Nina Giæver, Lyngen

                           Jan Isaksen, Kvænangen

 

           Varamedlemmer: Kåre Johan Nilsen (Skjervøy)

                                      Frid Fenes (Kåfjord)

                                      Rolf Magne Hansen (Lyngen)

                                      Oddvar Ørnebakk (Storfjord)

                                      Margareth Vangen (Nordreisa).

                                      Vara for Kvænangen er ikke valgt.

 

Årbokkomiteen har bestått av følgende:

Redaktør: Leif Harry Hansen.

Storfjord: Oddvar Ørnebakk

Lyngen: Rolf Magne Hansen

Kåfjord: Gudbrand Brustrøm

Nordreisa: Pål Fredriksen

Skjervøy: Carl Johan Bentsen

Kvænangen: Rita Boberg Pedersen.

 

Revisor: Per Larsen

Valgkomite: Oddvar Ørnebakk (leder), Eldbjørg Breivik, Asbjørn Fredriksen

 

I 2011 har det vært avholdt 7 styremøter (et i fellesskap med årbokkomiteen), og 42 saker har vært behandlet

Årsmøtet ble holdt 9. april på Flerbrukshuset i Burfjord. Pga dårlig oppmøte ble årsmøteforedraget  om norske krigsfangeleirer utsatt og satt opp som eget arrangement senere.

 

 

Arrangementer:

-Lørdag 20. august: Norske krigsfangeleirer på Kvænangsfjellet og Baddereidet. Foredrag og omvisning v/ Oddvar Ørnebakk og Jan Isaksen.             

 

-Kulturminnedagen 11. september:

”Skjulte skatter, spor i landskapet”

Møte i Skibotn  og foredrag v/ Oddvar Ørnebakk og Gudbrand Brustrøm.

Etterpå ekskursjon til Galgo med omvisning i området

 

Godt oppmøte på begge arrangementer,-  ca 50 på Gildetun.  Ved Galgo var det ca 20 frammøtt!  Bilder er lagt ut på lagets hjemmeside: www.nordtromshistorielag.no

 

 

Årboka:

Årboka kom ut 11. november og ble hentet og distribuert av leder og styremedlemmer.

Dette er andre året historielaget tar seg av henting og distribusjon av Årboka, og det er på sin plass med en evaluering…

 

Historielaget hadde stand på julemessa i Arnøyhamn og fikk solgt en god del årbøker og vervet 4 nye medlemmer.

Laget har pr 31.12.11   64 medlemmer som fordeler seg slik på de enkelte kommunene: Kvænangen:  3,  Nordreisa: 20, 

Skjervøy: 14,  Kåfjord: 15, Storfjord: 4,  Lyngen:  2.  Øvrige kommuner: 6    

 

 

9194 Lauksletta, 0304 2012,              Carl Johan Bentsen, leder

 

 

 

 

 

 


Utskrift:

ÅRSMØTE I NORD TROMS HISTORIELAG

lørdag 28.04.12 - Lyngseidet.

 

(17 deltakere) 

Sak 1. Åpning ved leder

Carl Johan Bentsen ønsket velkommen og gjorde oppmerksom på at han "legger ned staven" som mangeårig leder av laget.

 

Sak 2. Godkjenning av innkalling.
Godkjent enstemmig.

Sak 3. Godkjenning av saksliste.
Godkjent enstemmig.

Sak 4. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen.
Møteleder; Pål Fredriksen, sekretær; Reidar Breivik, underskrivere av protokollen; Reidun Mellem og Nina Giæver.
Enstemmig.

Sak 5. Årsmelding 2011, laget.
Meldinga fikk godord, men også kommentarer omkring medlemskaps -spørsmål og bedre samarbeid med de lokale kommunale historielagene. Det nye styret anmodes om å gripe tak i saken.
Enstemmig.

Sak 6. Årsmelding Årboka 2011.
Den nye redaktøren, Leif Harry Hansen leste opp meldinga, og redegjorde for det nye "temaoppsettet" for enkeltårgangene fremover.
Litt debatt angående det formatet årboka nå har hatt de siste 10 årene - kontra  A4- formatet. Dette er noe som i første rekke må drøftes i redaksjonskomiteen, og forelegges årsmøtet/ styret som økonomisak.
Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Regnskap, laget.
Kasserer Terje Hildonen redegjorde for regnskapet.
Boka "Flyktningebarn" av Reidun Mellem har fått eget regnskap, og balanserer nå i pluss.
Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Regnskap "Årboka for Nord- Troms".
Positive kommentarer angående at laget tok ut "ekstra utbytte" på 80.000 kroner i 2011.
Spørsmål om å opprette "skribentfond for yngre historieskribenter - og arrangere skrivekurs.
Spørsmål angående samarbeid med kulturetatene i Nord Troms, hvor er de, og hvordan få til bedre kommunikasjon.
Enstemmig.

Sak 9. Kontigent 2013.
Kontigenten for 2013 blir uendra - kr. 150,00.

Sak 10. Aktivitetsplan 2012, samt budsjett.
-Troms Historielag har anmoda laget om å bistå med deres årsmøte som de ønsker å avholde i Nord-Troms.

-Kulturminnedagen 2012  - tema; "Møteplass."

-35 års-jubileum avholdes, og datoen er 4.september.

-Tilbud fra Roy Andersen om foredrag februar/mars 2013 om reindrift og gullgraving i Alaska. (Jafet Lindeberg med flere).

Budsjett, noe diffust.

Styret arbeider videre med aktivitetsplanen og budsjett.
Vedtatt mot en stemme. (Ønsket ikke tilbudet fra Roy Andersen).

Sak 11. Valg.

Leder;              Pål Fredriksen, Nordreisa.

Nestleder;        Oddvar Ørnebakk, Storfjord.
Styrem.;           Jan Isaksen, Kvænangen. (for 1 år)
                        Rolf Magne Hansen, Lyngen

                        Jan M. Johannessen, Skjervøy
(ikke på valg; Terje Hildonen, Nordreisa og Reidar Breivik, Kåfjord).

Varamedlemmer: Anne Dalheim, Storfjord, Nina Giæver, Lyngen, Frid Fenes, Kåfjord, Margaret Vangen, Nordreisa,

Kåre Johan Nilsen, Skjervøy.  Medlem fra Kvænangen utpekes av styret.

Årbokkomiteen;
                        Leif Harry Hansen, redaktør.
                        Oddvar Ørnebakk, Storfjord.
                        Rolf Magne Hansen, Lyngen.
                        Gudbrand Brustrøm, Kåfjord.
                        Pål Fredriksen, Nordreisa.
                        Margrete Bentsen, Skjervøy.
                        Rita Boberg Pedersen, Kvænangen.

Valgkomiteen: Leder utpekes av det nye styret.

                      Medlemmer: Eldbjørg  Breivik og Asbjørn Fredriksen.

Utsendinger til årsmøtet i Troms Historielag.
Styret får fullmakt til å foreslå utsendinger.

Revisor:           Per Larsen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 12. Innkomne forslag.

Leder og kasserer godtgjøres med kr.1000,- årlig for merutgifter med vervet. (Forslag fra Margrete Bentsen).
Enstemmig vedtatt.

 


Sekretær; Reidar Breivik (s).

Reidun Mellem (s).      Nina Giæver (s).

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet 2012