Årsmøte 2022

Årsmøte Nord-Troms historielag 23.04.2022 på Husflidslaget Olderdalen 


 Møtestart kl. 12.00. 10 medlemmer tilstede på årsmøtet.


Sak 1: 

Leder Pål Fredriksen ønsket velkommen


Sak 2: 

konstituering og innkalling (per SMS til medlemmer 4.04.2022, enstemmig godkjent.


Sak 3: 

valg av møteleder: Pål Fredriksen med akklamasjon


Sak 4: 

valg av møtesekretær: Frid Fenes

Og to til å underskrive protokoll: Ivar Adolfsen og Øyvind Rundberg


Sak 5: 

Godkjenning årsberetning og regnskap for Nord-Troms historielag og Årbok for Nord-Troms

Leder Pål Fredriksen gjennomgikk årsberetningen av 2021.

Kommentarer til Årboka: fint arbeid med skarpe bilder – ei kvalitetsbok. Mange mener at årboka for 2022 var den beste på lang tid. Stor variasjon i innholdet når ikke fastsatt et bestemt tema for boka.

Endring fra «Årbok for Nord-Troms/ Menneske og miljø i Nord-Troms» til /«menneske, natur og miljø i Nord-Troms»?

Rapportene fra aktiviteter 2021 for Årboka og NT historielag enstemmig godkjent

Regnskap for 2021 N-Troms historielag gjennomgått av Pål Fredriksen. Porto steget så mye at prisen på årboka bør vurderes økt. 

Regnskap for Årboka ble gjennomgått av Pål Fredriksen. 

Honoraret til regnskapsbyrå har økt, selv om mye arbeid med annonser blir gjort av laget selv. For honorar til skribenter beholdes nåværende ordning. Store kundefordringer skyldes at det mangler innbetalinger fra utsalg for Årboka og også for innbetaling av annonser per 31.12.2021

LHL Nordreisa har tilbygg lokaler til leie for lagring av usolgte Årbøker på lager fra tidligere år.

Bør kanskje få faste utsalg utenfor N-Troms i Tromsø, i Alta, Kautokeino, Karasjok?

Overskuddet fra Årboka er nå så stort at utbyttet til styret for Nord-Troms historielag nå bør økes.

Vedtak: Regnskapet for Nord-Troms historielag og Årboka enstemmig godkjent


Sak 6: 

Protokolltilførsel fremmet av Øyvind Rundberg:


Revidering av vedtektene Nord-Troms historielag

Vedtektene for Nord-Troms historielag ble godkjent på stiftelsesmøtet 4.09.1977, revidert 21.05.1978, 8.05.1993, 29.05.2003. §6 om styret ble sist endret 1.04.2017.

Valgkomiteen 2022 har i sist arbeid foran årsmøtet 2022 sett behovet for en gjennomgang og ev. Revidering av vedtektene. Vi vil derfor foreslå at årsmøtet v/styret gjennomgår vedtektene. Forslag til ev. endring sendes styret minst 2 mnd. før årsmøtet i 2023 (jfr. §8 i vedtektene)

Olderdalen/Skjervøy 12.04.2022

Øyvind Rundberg, Helge Guttormsen, Frid Fenes.


Årsmøtet godkjente enstemmig valgkomiteens protokolltilførsel


Sak 7: 

kontigent: settes til kr 250,- for 2022/2023 enstemmig vedtatt (som tidligere)

Prisen for Årbok for Nord-Troms/Menneske og miljø 2022 settes til kr. 250,- (økning 50kr)

Begge forslag enstemmig vedtatt.


Sak 8: valg

Valgkomite foran årsmøtet 2022: Helge Guttormsen, Øyvind Rundberg og Frid Fenes arbeidet i 4 møter og ringte 15 personer. Vanskelig å finne kvinner til styremedlemmer og varamedlemmer til Nord-Troms historielag. Helge G. frafalt behandling av forslag til leder for laget. Etter vedtektene velger årsmøtet leder og kasserer, nestleder og sekretær av styret for Nord-Troms historielag.


leder: Helge Guttormsen (ny for 1 år)

Styremedlem: Torbjørn Naimak, Storfjord (ny) for 2år.

Styremedlem: Rolf Magne Hansen, Lyngen for 2 år.

Styremedlem: Arnuf Steffensen, Skjervøy for 2 år

Alle styremedlemmer og leder enstemmig valgt


Ikke på valg (før i 2023):

Styremedlem Jan Helge Jensen, Kvænangen

Styremedlem/kasserer Terje Hildonden, Nordreisa

Styremedlem Ivar Adolfsen, Kåfjord


Varamedlemmer til styret (valgt for 1 år)

Øyvind Rundberg, Kåfjord

Kåre Johan Nilsen, Skjervøy

Olav Rochne Ericsen, Nordreisa

Magnar Ryeng, Storfjord

Bodil Robertsen, Lyngen

Kvænangen ingen kandidat

Alle forslag til varamedlemmer enstemmig valgt


Redaksjonskomite for Årbok for Nord-Troms

Redaktør: Jan R. Olsen for 1 år

Pål Fredriksen, Nordreisa for 1 år

Ragnhild Enoksen, Kvænangen for 1 år

Hege Koht Furnes, Storfjord for 1 år

Helge Guttormsen, Skjervøy for 1 år

Gudbrand Brustrøm, Kåfjord for 1 år

Rolf Magne Hansen, Lyngen for 1år

Alle forslag til redaksjonskomite enstemmig valgt


Revisor:

Per Larsen for 1 år (enstemmig valgt)


Nettansvarlig:

Margrete Bentsen for 2 år (enstemmig valgt)


Ny valgkomite fram til årsmøtet 2023

Frid Fenes (leder)

Øyvind Rundberg

Jan Helge Jensen

Ny valgkomite enstemmig valgt


Pål Fredriksen ble takket av som leder i mange år med tale av Rolf Magne Hansen og overrakt blomster fra Nord-Troms historielag

Møteslutt 14.20

Referent: Frid Fenes

Ivar Adolfsen Øyvind Rundberg
Noen nøkkeltall fra regnskapene v/ ny leder (etter årsmøtet 2022 avviklet)

Egenkapitalen (Årboka) er per 31.12.2021 på hele 411 000, en økning på 132 000 fra året før. 

Salg av årbøker økt med 64 000 i 2021, og tegning av annonser økt med 21800 (til 170 000). Produksjonskostnadene for Årboka har fått ned fra 81 100 til 61700, noe som nok skyldes den nye redaktøren Jan R. Olsens arbeid med setting av boka, som nå er trykt i 2250 eks. (som i 2020) og er i salg alt i oktober.

Honoraret til regnskapsbyrå har økt, selv om mye arbeid med annonser blir gjort av laget selv. For honorar til skribenter beholdes nåværende ordning.

Store kundefordringer (230 000) skyldes at det mangler innbetalinger fra utsalg av Årboka og også for innbetaling av annonser per 31.12.2021.

Nord-Troms historielag har 62 medlemmer (som sist år) og laget har en egenkapital på 37500 per 31.12.2021
Et ekstraordinært styremøte 23.04.2022 i Olderdalen:

Etter årsmøtet avsluttet 23.04. 2022 kom det kl. 14.20 ei anmodning om å ta opp ei sak fra redaktøren for Årboka til styret i Nord-Troms historielag. Det gjaldt ulike størrelser på annonser og priser eks. mva. 

De tilstedeværende styremedlemmer (Helge Guttormsen, Arnulf Steffensen, Ivar Adolfsen, Rolf M. Hansen og Øyvind Rundberg (vara) godkjente forslagene, og ba at redaktør oversender innstilling til priser på ulike annonser i Årboka, med kopi av annonser, slik at leder kan sender dette til alle i det nye styret og medlemmer i Redaksjonskomiteen for Årboka.

Møteslutt 14.30. Helge Guttormsen referent